ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az Ön személyes adatainak kezelése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az adatkezelő neve:

Makalicza Gábor egyéni vállalkozó (6768 Baks, Fő utca 11.; nyilvántartási szám: 33627117; adószám: 66302942226)

Az adatkezelő elérhetősége: cím: 6768 Baks, Fő utca 11 tel.: 0662269-311

e-mail: info@kronikaspark.hu 

Az Ön személyes adatai kezelésének célja:

Összefoglalóan az Ön személyes adatai kezelésének célja a Krónikás Park Fogadóban online, telefonon, emailben vagy személyesen történő szállásfoglalás esetén a vendég beazonosítása, a tartózkodás időtartamának rögzítése, a fizetési mód nyilvántartása; azaz az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítése.

Az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok:

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapjai:

A személyes adatok címzettjei (azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére az adatkezelő személyes adatot továbbít):

Az Ön szállásfoglalásával összefüggésben több esetben szükséges az Ön meghatározott személyes adatait más személyek vagy szervek részére átadnunk. Ennek megfelelően az Ön számlázási adatait (név, cím, számla összege, fizetés módja) a könyvviteli szolgáltatást nyújtó részére adjuk át.

Az adatkezelő jogszabály alapján köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) digitális adatszolgáltatási rendszerében anonim módon adatokat rögzíteni. A rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas – semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, így e körben személyes adat kezelése nem történik.

Az adatkezelő harmadik országba (vagy nemzetközi szervezet részére) továbbítja a személyes adatokat: Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai: Az Ön személyes adatait addig és annak függvényében kezeljük, amíg annak célja és jogalapja fennáll, továbbá amíg azok tárolását jogszabály kötelezően előírja. Azokat az adatokat, amelyek kezelését adózási, számviteli szabályok írják elő, a tárgyévet követő 8 teljes évet követően töröljük. Az idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség miatt szükséges adatokat a tárgyévet követő 5 teljes évet követően töröljük. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti az adatkezelőtől:

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jog:

Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt megilleti az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A jogszabályon alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás: Ha az Ön valamely személyes adata kezelésének jogalapja az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (pl. adózás), ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában az adatkezelő nem tudja a rá háruló jogi kötelezettséget teljesíteni. 

A szerződésen alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Ha valamely személyes adata kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem tudjuk Önnel megkötni, azaz nem tud nálunk szállás-szolgáltatást igénybe venni. 

Az automatizált döntéshozatal tényével – ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás: Az adatkezelő automatizált adatkezelést nem alkalmaz.

Adatbiztonságról történő tájékoztatás:

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően az adatkezelő biztosítja a az Ön adatainak jelszóval védett számítógépen történő kezelését. Az adatkezelő megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával intézkedett arról, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek.

Ugyanakkor az Ön bizonyos adatai más személyek és szervek részére átadásra kerülnek, amelynek oka, hogy az adatkezelő a különböző jogi kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ilyen adattovábbítás esetén is biztosítja az adatkezelő, hogy az Ön személyes adatait megóvja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok:

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban 

Honlapunk tárhely fenntartója:

Ocsi-Pc Computer Bt.

Cím: Szeged, 6725 Nemestakács utca 49.
Telefon: 06-62/552-647
E-mail: ocsipc@ocsipc.hu
Nyitvatartás: H-P: 9:00-15:00 Ebédszünet 12:00-12:30