Adatkezelés

Tájékoztató

Kötelező tájékoztatás

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk.

Adatkezelő neve: Ma-Park Kft.

 • Cégjegyzékszám: 06-09-027235;
 • Adószám: 27428007-2-06
 • Cím: 6768 Baks, Fő utca 11 Tel.: 06 62/269-311
 • E-mail: info@kronikaspark.hu

Az Adatkezelő képviselőjének személye és elérhetőségei:

 • Név: Makalicza Gábor egyéni vállalkozó
 • Cím: 6768 Baks, Fő utca 11 Tel.: 06 62/269-311
 • E-mail: info@kronikaspark.hu 

Az Ön személyes adatai kezelésének célja:

Összefoglalóan az Ön személyes adatai kezelésének célja a Krónikás Park Fogadóban online, telefonon, emailben vagy személyesen történő szállásfoglalás során a Vendég beazonosítása, a tartózkodás időtartamának rögzítése, a fizetési mód nyilvántartása; azaz az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítése.

Az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok a következők:

Törvényben előírt rendelkezés (turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása) szerint kötelesek vagyunk vendégeink személyazonosító okmányait (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél) beolvasni és a törvény által kijelölt tárhelyen rögzíteni, így kérjük, hogy indulás előtt ellenőrizzék az okmányok érvényességét! Az okmányokat érkezéskor szükséges bemutatni, amit egy okmányolvasó segítségével rögzítünk. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltatást kötelesek vagyunk megtagadni.

 • név (vezetéknév, keresztnév);
 • lakcím; 
 • vendégek száma;
 • érkezés és távozás dátuma;
 • fizetés módja (bankszámlaszám, hitelkártya adatok);
 • személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél;
 • állampolgárság;
 • telefonszám;
 • E-mail cím;
 • gépkocsival érkezők esetén az autó forgalmi rendszáma és típusa; -       esetlegesen egyéb adatok (pl. kutyával/macskával érkezik).

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapjai a következők:

 • szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
 • az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) (pl. különleges adatok esetén, pl. ételallergia)
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

A személyes adatok címzettjei (azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére az Adatkezelő személyes adatot továbbít):

Az Ön szállásfoglalásával összefüggésben több esetben szükséges az Ön meghatározott személyes adatait más személyek vagy szervek részére átadnunk. Ennek megfelelően az Ön számlázási adatait (név, cím, számla összege, fizetés módja) a könyvviteli szolgáltatást nyújtó részére adjuk át.

Az Adatkezelő jogszabály alapján köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) digitális adatszolgáltatási rendszerében anonim módon adatokat rögzíteni. A rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas – semmilyen, a Vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, így e körben személyes adat kezelése nem történik.

Az Ön adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai: Az Ön személyes adatait addig és annak függvényében kezeljük, amíg annak célja és jogalapja fennáll, továbbá amíg azok tárolását jogszabály kötelezően előírja. Azokat az adatokat, amelyek kezelését adózási, számviteli szabályok írják elő, a tárgyévet követő 8 teljes évet követően töröljük. Az idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség miatt szükséges adatokat a tárgyévet követő 5 teljes évet követően töröljük. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti az Adatkezelőtől:

 • az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között – ha az adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges vagy ha az adatkezelést jogszabály írja elő;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni;
 • Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • az Ön által az Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel kapcsolatos jog:

Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt megilleti az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A jogszabályon alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Ha az Ön valamely személyes adata kezelésének jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (pl. adózás), ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában az Adatkezelő nem tudja a rá háruló jogi kötelezettséget teljesíteni. 

A szerződésen alapuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Ha valamely személyes adata kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem tudjuk Önnel megkötni, azaz nem tud nálunk szállás-szolgáltatást igénybe venni. 

Az automatizált döntéshozatal tényével - ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás:
Az Adatkezelő automatizált adatkezelést nem alkalmaz.

Adatbiztonságról történő tájékoztatás:

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően az Adatkezelő biztosítja a az Ön adatainak jelszóval védett számítógépen történő kezelését. Az Adatkezelő megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával intézkedett arról, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek.

Ugyanakkor az Ön bizonyos adatai más személyek és szervek részére átadásra kerülnek, amelynek oka, hogy az Adatkezelő a különböző jogi kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ilyen adattovábbítás esetén is biztosítja az Adatkezelő, hogy az Ön személyes adatait megóvja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok:

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban 

 • az Adatkezelőhöz közvetlenül fordulni;
 • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panasz benyújtani (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);
 • bírósághoz fordulni (az illetékes Törvényszék bírálja el az Ön igényét). 

Honlapunk tárhely fenntartója:

 • Név: Sybell Informatika Kft.
 • Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-293034
 • Adószám: 25859502-2-42
 • Telefonszám: +36 1 707 6726
 • E-mail: info@sybell.hu
Krónikás Park Fogadó logó
Szállásfoglalás

Lépés 1 of 6

Név
chevron-down